Abstract list (To May 14, 2001)

 

Plenary Charles R. Cantor
Keynote Chun-Jung Chen
Kuo-Chuan Cheng
Huey W. Huang  
Richard H. Shafer
Liang Tong
Shigeyuki Yokoyama
Mingjie Zhang
Invited Chinpan Chen
Shan-Ho Chou
Yen-Ho Chu
Woei-Jer Chuang   (1)     (2)
Chen-Yuan Dong  
Wan-Yuo Guo
Chwan-Deng Hsiao
Yuh-Jyh Hu
Yi-Husan Kao
Shyue Chu Ke
T. K. S. Kumar
Kung-Hao Liang
Yen-Chywan Liaw
Chi-Hung Lin
Chung-Chih Lin
Szecheng J. Lo
Sheh-Yi Sheu
Ming-Jer Tang
Shin-Mu Tseng
Sou-Tien Wang
Wen-Ching Wang
Liang-Chih Wu
Tzu-Chen Yeh
Poster (Only first author listed) S. Aranganathan
Chi-Fon Chang
Hui-Chuan Chang
Yu-Chu Chang
Chiu-Yueh Chen
Yao-Chang Chen
Hauh-Jyun Candy Chen
Lih-Woan Chen
Pei-Yeh Chen
Yen-Chin Chen
Yen-I Chen
Ya-Wen Cheng
Ko-Hsin Chin     (1)     (2)     (3)     (4)
Tzou-Mei Chin
Chia-Cheng Chou
Hui-Ting Chou
Feng-I Chu
Hsin-Mao Chu
Farhad Forouhar
Hui-chu Hsieh
Chih-Chia Hsu
Chun-Hua Hsu
Chien-Chang Huang
Shiuan-Yi Huang
K. Jayachithra
Wen-Yih Jeng
K. M. Kathir
Chung-Tien Lee
M. T. Lee
P. S. T. Leena
C.-H. Lin
Ta-Hsien Lin
Kao-Chao Liu
Pei-Phen Liu
Y. J. Liu
Szu-Hsien Lu
Ming-Tao Pai
Svitlana V. Pavlova
S. Srisailam
H.-B. Sheu
T. Srimathi
Ning-Yuan Su
Ya-Chi Su
G. Christopher P. Sudhahar
Meng-Jiun Sui
Tzu-Chun Tang
Chiu-Fou Tseng
Han-min Wang
Iren Wang
Yau-Huei Wei
Tzu-Hsien Wu
Chih-Sheng Yang
Wei-Zeng Yang

(please send a message to biophys@gate.sinica.edu.tw if you find your abstract is not listed above.)