Recipients of Travel Award

 

1. Sheng-Fa Yu (Academia Sinica)                                                    10,000

2. Ching-You Lu (Yang-Ming University)                                       10,000

3. Chun-Hua Hsu (National Taiwan University)                             10,000

4. Li-Shiou Gu (Chaoyang University)                                               10,000

5. Huan- shiun Hsu (Chinese Culture University)                                10,000

6. Wei-Chen Lin (Academia Sinica)                                              10,000

7.Chia-Ching Chang (Academia Sinica)                                            10,000